Karnozyna i jej działanie w autyźmie – na postawie badania dr. Chez.

Dr. Chez przeprowadził podwójnie ślepe, kontrolowane przez placebo badanie suplementacji karnozyny u 31 dzieci z zaburzeniami spektrum autystycznego. Badanie trwało 8 tygodni, a jego celem było ustalenie czy suplementacja spowoduje obserwowane zmiany w porównaniu z grupą placebo.

Dzieci biorące udział w badaniu były w wieku od 3 do 12 lat i posiadały diagnozę spektrum autyzmu. 13 dzieci miało nieprawidłowe odczyty EEG i przyjmowało leki przeciwdrgawkowe. Wykluczono z badania dzieci jeśli w ich rodzinie występowały napady padaczkowe, zespół łamliwego chromosomu X lub inne zaburzenia genetyczne lub etiologia zaburzeń ze spektrum. Dzieci były włączane do badania niezależnie od poziomu zdolności poznawczych.

Wszystkie dzieci zostały przetestowane na poziomie podstawowym w następujących obszarach:

  • język ekspresyjny (Expressive One-Word Picture Vocabulary test),
  • język receptywny (Receptive One-Word Picture Vocabulary test),
  • wskaźniki stopnia autyzmu (Childhood Autism Rating Scale oraz Gilliam Autism Rating Scale)),
  • oraz wzięto pod uwagę obserwacje rodziców (Clinical Global Impressions of Change).

Na początku badania i po 8 tygodniach, wszystkie dzieci zostały poddane wspomnianym testom. Rodzice podpisali pisemną zgodę na badanie, zanim dzieci zostały losowo przydzielone do grupy przyjmującej karnozynę lub grupy placebo. Rodzice, badacze i neurolodzy nie wiedzieli w której grupie znajdują się dzieci (nadano specjalne kody butelkom i pacjentom). Po zakończeniu badania kody zostały ujawnione poprzez identyfikację numeru butelki pacjenta z podawaniem placebo lub karnozyny.

Co dwa tygodnie rodzice wysyłali faksem obserwacje dotyczące zmian u ich dziecka. The Clinical Global Impression to 5-punktowa skala ocen obejmująca następujące dziedziny:

  • (1) socjalizacja, interakcja z innymi podczas zabawy;
  • (2) spontaniczny, ekspresyjny język lub wokalizy;
  • (3) koncentracja uwagi, „koncentracja” / kontakt wzrokowy, poziom czujności;
  • (4) pobudzenie i nadpobudliwość lub letarg, poziom energii;
  • (5) koordynacja, użytkowanie ciała, ogólne ruchy motoryczne; oraz
  • (6) lęk, sztywność, perseweracja, adaptacja do zmiany.

Wynik 0 oznaczono jako „bez zmian”, a wynik 5 oznaczał „wielką poprawę”. Całość wyjściowego obrazu klinicznego Global Impression została następnie porównana z końcową oceną kliniczną.

Wyniki badania

Dzieci przyjmujące placebo nie wykazały statystycznie istotnych zmian.

Po 8 tygodniach leczenia l-karnozyną dzieci wykazały statystycznie istotne zmiany w Skali Stopnia Autyzmu Gilliama (całkowity wynik i podskale Zachowanie, Uspołecznienie i Komunikacja) oraz test na słownictwo jednoznaczne.

Wyniki badania sugerują, że suplementacja karnozyną może znacznie poprawić zdolność odbioru, uspołecznienie i zachowanie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Postępy te są obserwowalne zarówno przez rodziców, jak i badaczy, którzy nie mieli informacji w jakiej grupie jest dziecko. W wynikach uzyskanych w Clinical Global Impression odnotowano poprawę tendencji w zakresie mowy ekstremalnej. Pozostałe testy również potwierdziły poprawę. Kilkoro dzieci miało indywidualnie zauważalną poprawę ekspresji mowy.

Żadne dziecko nie musiało przerwać badania z powodu skutków ubocznych. Rodzice zgłaszali jedynie sporadyczną nadpobudliwość. Poprzednie badania dotyczące karnozyny wykazały bardzo niski poziom jej toksyczności; wśród 691 przypadków klinicznych badań dorosłych nie odnotowano żadnych objawów ubocznych.

Podsumowując, po 8 tygodniach badania dzieci przyjmujące karnozynę miały lepszą mowę receptywną i lepszą uwagę społeczną, mniejszą apraksję i ogólną globalną poprawę. Karnozyna jest pierwszym suplementem diety, który może zmieniać funkcje neuronów u dzieci z zaburzeniami autystycznymi, które można udowodnić w sposób kontrolowany metodą podwójnie ślepej próby.

Źródło:  www.autismcoach.com na podstawie badania dr. Chez.

Dominika

Specjalista funkcjonalnej terapii mitochondrialnej, programu słuchowego Safe and Sound, stymulacji nerwy błędnego tVNS.

Dodaj komentarz