Wsparcie Mitochondrialne - MitoTerapia

Certyfikowany Praktyk: Dominika Futyma

Kategoria: Karnozyna

Karnozyna w przypadku chorób nerek

Pamietam jedną Panią w wieku 60 lat, która od wielu lat zmagała się z chorobami nerek. Niezbyt wierzyła, że coś, co nie jest lekiem może jej pomóc. Po namowie córki, której dziecko prowadziłam, zdecydowała się jednak na suplementacje karnozyną. Po 4 miesiącach rozmawiałam z nią i była bardzo szczęśliwa, ponieważ od wielu lat nie miała tak dobrych wyników. Carnosine Komplex jest teraz jej stałym suplementem, od ponad dwóch lat nie nastąpiło pogorszenie wyników.

Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu już w 2012 roku wydała szczegółowe opracowanie dotyczące roli karnozyny w chorobach nerek, zwłasz­cza w ostrej niewydolności nerek w przebiegu ich niedokrwienia/reperfuzji, w nefropatii cu­krzycowej, w nefrotoksyczności indukowanej gentamycyną oraz w regulacji ciśnienia tętniczego. 

Sama karnozyna jest naturalnie występującym dipeptydem, produkowanym głównie w mózgu i mięśniach, a występującym w różnych tkankach i narządach m.in. w nerkach, wątrobie, żołądku, centralnym układzie nerwowym. Co ciekawe, karnozyna w surowicy jest natychmiast meta­bolizowana, stąd jej stężenie w tym płynie ustrojowym jest bardzo niskie.

Ogólnie wiadomym jest, że karnozyna:

 • Hamuje powstawanie końcowych produktów zaawansowanej glikacji białek,
 • Hamuje powstawanie wolnych rodników tlenowych, a także syntezę kolagenu VI i fibronektyny przez podocyty i komórki mezangialne w nerkach.
 • Jest naturalnym inhibitorem enzymu konwertują­cego angiotensynę.
 • Utrzymuje równowagę kwasowo-zasadową w tkankach
 • Zmniejsza toksycz­ność jonów metali. 
 • Redukuje poziom prozapalnych i profibrotycznych cytokin , wśród nich transformujące­go czynnika wzrostu beta 1 (TGF-beta1 – transforming growth factor-beta type 1), czynnika martwicy nowotwo­rów alfa (TNF-alfa – tumor necrosis factor-alpha), IL-8. 
 • Hamuje procesy starzenia się ludzi
 • Ma dobroczynny wpływ na układ sercowo-naczyniowy
 • Regu­luje aktywność retikularnych kanałów wapniowych, m.in. w kardiomiocytach
 • Działa antyoksydacyjnie. 
 • Unieczynnia rodniki hydroksylowe i nadtlenkowe, jest silnym „wymiataczem” tlenu singletowego.
 • Obniża stężenie dialdehydu malonylowego, wskaźnika peroksyda­cji lipidów, w sposób zależny od dawki.
 • Karnozyna jest uważana za modulator odpowiedzi immu­nologicznej w ludzkich neutrofilach, w których zwiększa wytwarzanie interleukiny 1 beta (IL-1 beta) oraz hamuje procesy apoptozy

Wszystkie powyżej wspominane cechy karnozyny mogą blokować patologiczne procesy w nerkach i hamować rozwój chorób tego narządu.

Nadciśnienie tętnicze i nerki

Jak ogólnie wiadomo nerki odgrywają dominującą rolę związaną z ciśnieniem tętniczym. Karnozyna pośredniczy w jego regulacji. W badaniach Niijima i wsp. wykazano, że u szczurów z nadciśnieniem tętniczym indukowanym octanem dezok­sykortykosteronu (DOCA) i sodem, stosowanie diety boga­tej w karnozynę powodowało obniżenie wartości ciśnienia. W innym badaniu Tanidy i wsp. zaobserwowano, że u szczurów znieczulo­nych uretanem, dożylne podanie L-karnozyny powodowało w nerkach zmniejszenie aktywności układu współczulne­go, będącego jednym z czynników patogenetycznych nadci­śnienia tętniczego. Działanie hipotensyjne karnozyny i przewodnictwo w pozazwojowych włóknach sympatycz­nych, unerwiających nerkowe łożysko naczyniowe, zależa­ło od dawki peptydu.

Read More

Karnozyna jako suplement wspomagający w stresie i depresji.

Obecnie większość ludzi żyje w ciągłym stresie, ogromne rzesze zmagają się z depresją. Przyczyn może być wiele, natomiast każde takie zaburzenie łączy się z co najmniej z jednym z podanych czynników: skróconych telomerów, podwyższonym poziomem kortyzolu i zwiększoną podatnością na dysfunkcje związane z wiekiem. 

Badania naukowe sugerują, że niedostateczna dostępność peptydu neurologicznego karnozyny, może stanowić biochemiczny związek między zjawiskami związanymi ze stresem i depresją. 

Istnieją dowody, że karnozyna może:

 • zwiększać metabolizm kortyzolu, 
 • hamować skracanie telomerów, 
 • wywierać działanie przeciwstarzeniowe w układach modelowych.

Wykazano, że suplementacja diety karnozyną tłumi stres u zwierząt oraz poprawia zachowanie, funkcje poznawcze i samopoczucie u ludzi. W związku z powyższym przeprowadzono badanie sprawdzające terapeutyczny potencjał suplementacji karnozyny w zaburzeniach stresowych i depresyjnych.

Wcześniejsze badania wykazały, że suplementacja diety karnozyną (β-alanylo-L-histydyną), naturalnie występującym peptydem neurobiologicznym, może wywierać korzystny wpływ na wydajność ćwiczeń i jakość życia człowieka. 

W innej niedawno opublikowanej pracy wykazano, że zaburzenie depresyjne (MDD) wiąże się ze zmniejszoną długością telomerów, zwiększoną podatnością na dysfunkcje związane z wiekiem i podwyższonym poziomem kortyzolu w odpowiedzi na stres, podczas gdy w dwóch innych publikacjach opisano związek między zmniejszeniem długości telomerów i zaburzeniami związanymi ze stresem. 

Read More

Karnozyna – Carnosine Komplex

Głównym suplementem we wsparciu mitochondrialnym jest Carnosine Komplex. Suplement ten można zakupić tylko po badaniu HRV u certyfikowanego praktyka. Przy kupnie proszę zwrócić uwagę na kraj produkcji, gdyż tylko suplement produkowany w Czechach jest tworzony względem oryginalnej receptury powstałej po 15 latach badań naukowych Dr. Kucery (dla rosyjskiego projektu kosmicznego).

W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach eksperymentalnych oraz ludziach wykazano dobroczynny wpływ karnozyny na organizm. Karnozyna występuje naturalnie, głównie w mięśniach szkieletowych, ośrodkowym układzie nerwowym, neuronach węchowych, a nawet w soczewce oka u niektórych kręgowców, w tym u ludzi. Ze względu na swoje antyoksydacyjne, ochronne, chelatujące oraz antyglikacyjne działanie dipeptyd ten może zostać wykorzystany do zapobiegania i leczenia chorób, takich jak np. cukrzyca, choroby neurodegeneracyjne, choroby narządów zmysłu, nowotwory oraz wiele innych. Karnozyna jest już wykorzystywana przez sportowców w celu uzyskiwania lepszych wyników, co może zostać osiągnięte dzięki jej właściwościom buforującym, pozwalającym na utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej w mięśniach.Dalsze badania nad wpływem karnozyny na ludzki organizm mogą spowodować, że stanie się ona, poza naturalnym elementem poprawy wydolności w sporcie, czynnikiem terapeutycznym w przypadku wielu chorób.

(„Rola biologiczna karnozyny i możliwości jej zastosowania w medycynie”, Sandra Budzeń, Joanna Rymaszewska, link).

Opis działania karnozyny jako aminokwasu, na podstawie badań naukowych:

 1. Układ nerwowy.

  Karnozyna pomaga regulować układ nerwowy, wzmacnia współczulne i przywspółczulne nerwy, które komunikują się z nadnerczami, wątrobą, nerkami, trzustką, żołądkiem oraz białą i brązową tkanką tłuszczową, powodując w ten sposób zmiany w ciśnieniu krwi, glukozy we krwi, apetycie, lipolizie i termogenezie (link).

 2. Padaczka i EEG.Karnozyna może być użytecznym suplementem uzupełniającym w przypadku trudnych do opanowania napadów padaczkowych. Chociaż dokładny mechanizm nie jest znany, uważa się, że L-karnozyna wiąże się z GABA, tworząc w mózgu homokarnozynę, a także może modulować napływ miedzi i cynku do neuronów, zmniejszając liczbę wyładowań następczych i wyładowań szczytowych związanych z wieloma zaburzeniami napadowymi. Może to zmniejszyć częstość napadów klinicznych i, w niektórych przypadkach, poprawić charakterystykę EEG (link).
 3. GABA i glutaminian.Karnozyna podwyższa poziomy GABA, obniża poziomy glutaminianu i zwiększa transportery układu nerwowego (GLT1 i EAAC1) (link).
 4. Działa neuroprotekcyjnie i zapobiega neurodegeneracji.Wyniki badań wykazały, że karnozyna może chronić komórki śródbłonka mózgu oraz powstrzymywać modyfikację białek wywołaną przez dialdehyd malonowy (MDA). Takie efekty uzyskano podczas doświadczeń z wykorzystaniem szczurów hodowlanych (link). MDA jest toksycznym końcowym produktem peroksydacji lipidów.

  Karnozyna pozytywnie wpływa na reakcję komórki na stres. Wykazuje ona również korzystne działanie w zapobieganiu i leczeniu zaburzeń neurodegeneracyjnych takich jak choroby Parkinsona i Alzheimera oraz atakcja Friedreicha. Jej wpływ na sirtuiny może spowalniać procesy metaboliczne i starzenie się (link).

 5. Chroni w przypadku znieczulenia.Znieczulenie, które jest koniecznie przy wykonywaniu zabiegów operacyjnych, niestety może niekorzystnie wpływać na organizm. Popularnie stosowane środki znieczulające często powodują wzrost pochodzącego od serotoniny melanoidu (SDM).

  Melanoid ten jest produktem ubocznym peroksydacji lipidów, do której dochodzi w przypadku znieczulenia dokonanego wziewnym środkiem występującym pod nazwą sewofluran. W efekcie prowadzi to do morfologicznych zmian w różnych komórkach SH-SY5Y, w szczególności w zakresie procesów neuronowych. Jednoczesne podawanie L-karnozyny chroni komórki poddane toksycznemu działaniu SDM. Karnozyna może być ważnym suplementem ograniczającym pooperacyjne dysfunkcje poznawcze (link).

 6. Chroni mitochondria komórek mózgowych. 

  Uwalnianie tlenku azotu przez astrocyty może przyczyniać się do procesów neurodegeneracyjnych poprzez osłabienie funkcji mitochondrialnych. W przypadku stresu oksydacyjnego wywołanego zaburzeniami neurodegeneracyjnymi mitochondria pełnią kluczową rolę, dlatego ochronne działanie antyoksydantów może spowolnić postęp tych schorzeń. Badanie naukowe dowiodły już, że karnozyna może działać jako antyoksydant. Ponadto wykazuje również zdolność do neuroprotekcji astrocytów poddanych działaniu stresu nitrozacyjnego wywołanego lipopolisacharydem lub interferonem gamma. Badania wykazały, że karnozyna chroni funkcje mitochondrialne przed uszkodzeniem wywołanym tlenkiem azotu. Przyczyną takiego działania karnozyny jest zmniejszone uwalnianie zmodyfikowanych protein oraz zmniejszenie wydzielania cząsteczek reagujących na stres oksydacyjny, takich jak Hsp32, Hsp70 i mt-SOD. Naukowcy potwierdzają, że takie działanie karnozyny może spowalniać starzenie się komórek mózgowych wywołane m.in. zaburzeniami neurodegeneracyjnymi (link).

 7. Przydatna w przypadku niedokrwienia mózgu.

  Karnozyna zapobiega opuchliźnie, śmierci komórek oraz głębokiemu stresowi oksydacyjnemu pojawiającemu się w przypadku niedokrwienia mózgu.

  Stres oksydacyjny występuje w przypadku braku równowagi pomiędzy działaniem reaktywnych form tlenu a biologiczną zdolnością komórek do szybkiej detoksykacji reaktywnych produktów pośrednich lub naprawy wyrządzonych szkód. Podobnie jak opuchlizna oraz śmierć komórek, może być następstwem niedokrwienia mózgu. Badania laboratoryjne z wykorzystaniem myszy, u których wywołano niedokrwienie mózgu, wykazały, że karnozyna ma właściwości zapobiegające występowaniu opuchlizny, śmierci komórek oraz stresowi oksydacyjnemu w komórkach mózgu z ograniczonym dostępem do tlenu (link).

 8. Przydatna w przypadku udaru.

  Terapia z wykorzystaniem karnozyny znacząco poprawia funkcje neurologiczne po zdarzeniu o charakterystyce udaru.

  Badania naukowe na gryzoniach wykazały wcześniej, że karnozyna chroni komórki nerwowe w przypadku niedokrwienia mózgu. Sprawdzono również działanie karnozyny w przypadku myszy z trwałym miejscowym niedotlenieniem mózgu. Niedotlenie to zostało wywołane przez okluzję tętnicy środkowej mózgu. Badania te dowiodły, że terapia z zastosowaniem karnozyny, ale nie jej zamienników, znacząco zmniejszała występowanie udarów mózgu i wzmacniała funkcje neurologiczne w porównaniu z grupą kontrolną otrzymującą inny środek (0,9% roztwór soli, N-acetylo-karnozyna, anseryna, bestatyna lub bestatyna z karnozyną). Dla porównania myszy poddane działaniu bestatyny wykazywały poważniejsze zmiany niedokrwienne, które zmniejszały się po podaniu karnozyny. Korzystne działanie karnozyny utrzymywało się przez siedem dni, co wskazuje na możliwość stosowania jej w terapii udarów mózgu (link).

 9. Karnozyna jest wytwarzana w mózgu i może wpływać na funkcje neurologiczne mózgu, a jej transportery występują w częściach bariery krew-mózg.

  Transporter PEPT2 jest zlokalizowany w szczytowej błonie komórek nabłonka splotu naczyniówkowego szczura. Eksperymenty z wykorzystaniem transgenicznych myszy potwierdziły, że PEPT2 jest odpowiedzialny za ponad 90% absorpcji karnozyny w całej tkance splotu naczyniówkowego. Wyniki te wyjaśniają wyjątkową rolę PEPT2 w regulowaniu homeostazy neuropeptydowej w barierze krew-płyn mózgowo-rdzeniowy (link).

 10. Karnozyna wiąże się z cynkiem, dlatego może odgrywać istotną rolę w kontrolowaniu dostępności jonów cynku w tkance nerwowej, zwłaszcza w opuszce węchowej, w której cynk i karnozyna występują w znacznych ilościach. Jest to o tyle istotne, że opuszka węchowa odpowiada za zmysł węchu, którego utrata jest pierwszą oznaką neurodegeneracji.

  Pierwotne kultury komórek glejowych pozyskane z opuszki węchowej dorosłego szczura dokonują syntezy karnozyny. Szybkość syntezy rośnie wraz z wiekiem kultury komórkowej, ponadto jest ona wzmacniana za pomocą dwumaślanu cyklicznego AMP. Nawet najmniejsze stężenie tego czynnika zwiększa uszkodzenia galaktocerebrozydu (GalC). Usunięcie komórek zawierających GalC ogranicza syntezę karnozyny do minimum. Kultury uzyskane z opuszki węchowej nowonarodzonych szczurów zawierają specyficzną dla komórek nerwowych enolazę oraz węchowe komórki glejowe z GalC, i właśnie te kultury wytwarzają karnozynę. Dalsze badania wykazały ponadto, że synteza karnozyny dokonuje się w komórkach glejowych opuszki węchowej, a nie jak wcześniej przypuszczano w neuronach węchowych (link).

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial